Privaatsuspoliitika

Kinnitatud

03.06.2023

Tenniseklubi Alta-T (edaspidi nimetatud kui ,,Tenniseklubi“ või „me“ või „meie“) järgib käesolevas privaatsuspoliitikas toodud nõudeid ja põhimõtteid. Tenniseklubi jaoks on oluline isikute  privaatsus ning isikuandmete kaitse ja seetõttu oleme välja töötanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused. Tenniseklubi peab isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse. Privaatsuspoliitika hõlmab isikuandmete töötlemist Tenniseklubi poolt, muuhulgas ka isikuandmete töötlemist Tenniseklubi veebilehel www.altatennis.ee.

1.     Mõisted

 • Isikuandmed – tähendab igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
 • Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine
 • Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, kes on esmaseks isikuandmete kogujaks. Vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;
 • Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema juhendi alusel;
 • Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, amet või organ;
 • Isikuandmetega seotud rikkumine – nõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu;
 • Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (näiteks füüsilisest isikust klient, veebilehe kasutaja või kliendi kontaktisik).

2.     Põhimõtted

 • Tenniseklubi ja meie nimel isikuandmeid töötlevad isikud lähtuvad isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:
  • seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
  • eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
  • võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
  • õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
  • säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
  • usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

3.     Isikuandmete töötlemise turvalisus

 • Tenniseklubi rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid lähtudes mõistlikkuse printsiibist, mis meetmete rakendamisel võtab arvesse riski suurust.
 • Tenniseklubi on isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks kehtestanud juhised ja protseduurireeglid, mis hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset.
 • Tenniseklubi tagab, et isikuandmetega kokku puutuvad isikud on läbinud asjakohase koolituse ja saanud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks juhendeid.
 • Tenniseklubi võib teatud juhtudel kasutada isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid. Tenniseklubi tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid meie juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid.

4.     Isikuandmete töötlemise õiguslik alus 

 • Tenniseklubi töötleb isikuandmeid sõlmitud lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, õigustatud huvi korral või andmesubjekti nõusoleku alusel.
  • Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks toimuv isikuandmete töötlemine rakendub sel juhul kui lubame lepingus sätestatud tulemust, millega seonduvad ka lepingupoolte õigused ja kohustused, ning seda ei ole võimalik saavutada isikustatud isikuandmete töötlemist vältides.
  • Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks läbiviidav isikuandmete töötlemine toimub sellisel juhul kui Tenniseklubi on kohustatud isikuandmeid töötlema, sest ettevõttelt nõutakse seda kohalduva seadusega, näiteks erakooliseadus, huvikooli seadus, töölepingu seadus või raamatupidamise seadus.
  • Õigustatud huvi isikuandmete töötlemise seadusliku alusena tähendab seda, et eelkõige kvaliteetsema teenuse osutamise ning äritegevuse edendamise eesmärgil töötleme andmesubjekti isikuandmeid, pidades silmas andmesubjekti põhiõigusi ja –vabadusi. Isikuandmete töötlemisel õigustatud huvi alusel on oluline tagada proportsionaalsus Tenniseklubi õigustatud huvi ja andmesubjekti õiguste vahel. Õigustatud huvi tuvastamiseks läbib Tenniseklubi kolmeastmelise testi: huvikontroll ehk eesmärgi test, vajalikkuse test ning tasakaalutest.
  • Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel töötleme isikuandmeid vaid andmesubjekti teavitatud nõusolekul konkreetsete eesmärkide ulatuses. Andmesubjekt annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks teavitatud eesmärkideks vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu.

5.     Vastutav või volitatud töötleja ja andmete kogumine

 • Tenniseklubi on erinevates isikuandmete töötlemise protsesside isikuandmete vastutavaks või volitatud töötlejaks ning Tenniseklubi järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamise põhimõtteid ning avalikustab isikuandmeid vaid rangelt piiratud ulatuses, tagamaks isikute privaatsusõigusi.
 • Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult Tenniseklubi poolt volitatud isikutel.
 • Tenniseklubi töötleb isikuandmeid, mis on saadud otse andmesubjektilt, st isikult, kes on isikuandmed avaldanud.

6.     Isikuandmete liigid 

 • isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood;
 • kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress (elukoha aadress);
 • internetiandmed: küpsised.

7.     Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 • Käesoleva privaatsuspoliitika punktis 6 nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on:
  • huvialahariduse pakkumine vastavalt erakooliseadusele, huvikooli seadusele ja muudele õigusaktidele;
  • tenniseõppe pakkumine vastavalt võlaõigusseadusest tulenevatele teenuse osutamise sätetele ja muudele õigusaktidele;
  • infokirjade saatmine ja kliendi rahulolu uuringute läbiviimine;
  • ostu-ja müügiarvete töötlemine;
  • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil.
  • Altatennis.ee kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks.
  • kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine.

8.     Isikuandmete säilitamine

 • Tenniseklubi säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui Tenniseklubil ei ole seadusest tulenevat nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad:
  • raamatupidamise dokumente tuleb raamatupidamise seaduse alusel säilitada 7 aastat;
 • Tenniseklubi säilitab muid andmeid vastavalt ettevõtte isikuandmete töötelemise registris märgitud säilitustähtaja lõpuni.
 • Tenniseklubi hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub või säilitustähtaeg on möödunud.

9.     Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad

 • Tenniseklubi võib isikuandmeid, piiratud rangelt vajalikkusega eesmärkidest lähtuvalt, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele alljärgnevatel eesmärkidel:
  • arvete väljastamiseks;
  • õpilaste ja klientide andmebaasi pidamiseks;
  • serveri majutamiseks;
  • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsiks;
 • Tenniseklubi väljastab vaatamata juurdepääsupiirangule dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja, kohus, järelevalveasutus jms).

 

10.  Andmesubjekti õigused

 • Andmesubjektil on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete töötlemise kohta on Tenniseklubilt võimalus saada informatsiooni esitades kirjalik taotlus e-posti teel info@altatennis.ee.
  • Kui inimene esitab isikuandmete päringu peab Tenniseklubi veenduma, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama.
 • Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele juhul kui isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel.
 • Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.
 • Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötajale üle kanda.
 • Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

11.  Lingid ja küpsised

 

  LINGID TEISTELE LEHTEDELE JA MANUSTATUD SISU

Mõnedel lehekülgedel võib olla viiteid teistele veebilehtedele või sisaldada manustatud sisu. Tehniliselt öeldes külastate manustatud sisu tarbimisel teist veebilehte, millel kehtivad selle konkreetse veebilehe enda tingimused. Nendel lehtedel võib koguda andmeid teie kohta, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele. Oluline on tutvuda nende veebilehtede eraldi privaatsustingimustega, et mõista, kuidas nad teie andmeid koguvad ja töötlevad.

 

   KÜPSISED

  Altatennis.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus.

 • Küpsis on väike tekstifail, mille veebibrauser automaatselt salvestab kliendi kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, eesmärgiga muuta veebilehe kasutamine isikupärasemaks ja kasutajasõbralikumaks. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate, näiteks Google’i ja Facebooki, poolt. Oluline on märkida, et küpsisefailid ise ei ole arvutile ohtlikud.Küpsiseid on kahte tüüpi:

  1. Püsivad küpsised on küpsised, mis salvestatakse kasutaja arvuti küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks selleks, et ära tunda kasutajat, kui ta korduvalt veebilehte külastab, ning kohandada veebilehe sisu vastavalt kasutaja vajadustele või koguda statistilisi andmeid. Püsivad küpsised võimaldavad pakkuda paremat kasutajakogemust ja kohandada veebilehe funktsionaalsust vastavalt kasutaja eelistustele.

  1. Seansiküpsised on ajutised küpsised, mis kustuvad, kui kasutaja lahkub veebilehelt või sulgeb veebibrauseri. Neid küpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuste või toodete taotlemise võimaldamiseks. Seansiküpsised aitavad ajutiselt salvestada kasutaja eelistusi või seansi käigus tekkivat teavet, tagades sujuva ja isikupärastatud kasutuskogemuse.

  Küpsised võimaldavad koguda teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda muuta isikupärasemaks ja kasutajasõbralikumaks. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis aitab parandada veebilehe toimivust ning võimaldab eesmärgipärasemat turundustegevust.

  Kui kasutaja veebilehitseja seadetes on küpsised lubatud, loetakse teda küpsistega nõustunuks. Enamik veebilehitsejaid lubavad vaikimisi küpsiste säilitamist kasutaja seadmes. Kasutaja saab küpsiste kasutamise oma seadmes keelata või kustutada, muutes veebilehitseja vastavaid seadeid. On oluline märkida, et küpsiste mittekasutamisel võib veebileht mitte korrektselt toimida.

  Altatennis.ee kasutab Google Analytics teenust kasutusstatistika kogumiseks, sealhulgas andmete kogumiseks külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

  Tasub märkida, et Google Analytics võib koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei koguks andmeid, võite oma seadmesse paigaldada Google Analytics’it blokeeriva rakenduse, näiteks “Google Analyticsist loobumise brauserilaiend  ehk inglise keeles Google Analytics Opt-out Browser Extension “.

12.  Muudatused privaatsuspoliitikas

 • Isikute privaatsus on Tenniseklubile oluline, mistõttu Tenniseklubi ajakohastab regulaarselt käesolevat privaatsuspoliitikat. Veebilehtedel on alati avaldatud privaatsuspoliitika kõige ajakohasem versioon.

13.  Kontakt

 • Kõikide isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, murede või ettepanekutega on võimalik ühendust võtta vastutava töötlejaga järgnevatel kontaktidel:

Tenniseklubi Alta-T MTÜ

Alta Tennis OÜ

Allika tn 8

Tallinn 10116

info@altatennis.ee