Alta Tennise sisekorraeeskirjad määravad kindlaks tennisekooli ja liikmete käitumisreeglid ning poolte vahelised kohustused ja suhted. 

 

1. ÕPPETÖÖ KORRALDUS

1.1. Tennisekooli õppeaasta algab 1. septembril ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal. Seejuures toimub treeningtöö kindlaksmääratud treeningrühmades 1. september kuni 22. juuni. 01. juuli kuni 31. august toimub treeningtöö tenniselaagrites ja eritunniplaani alusel treeningrühmades.

1.2. Treeningtöö toimub vastavalt Tennisekooli tunniplaanile. 

1.3. Õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid: 

1.3.1. Rühma treeningtunnid

1.3.2. Individuaaltreeningud

1.3.3. Osavõtt võistlustest ja treeninglaagritest

1.4. Tennisekooli õppekorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl kolmes järjestikuses ja erineva õppetsükliga spordimeisterlikkuse astmes: 

1.4.1. Algettevalmistuse aste, kus treeningtöö põhisuunaks on laste mitmekülgne kehaline ettevalmistamine, tennise tehniliste aluste õpetamine, laste kehaliste võimete, kehaehituse ja psüühiliste omaduste arendamine.

1.4.2. Algspetsialiseerumise astme treeningrühmad komplekteeritakse tennisekooli algettevalmistuse läbinud lastest. 

1.4.3. Meistriklassi saavad tipptasemega tennisemängijad, kes on edukalt läbinud algspetsialiseerumise astme. Treeningtöö põhisuunaks on mitmekülgne üldkehaline ettevalmistus ja rõhutatult erialane treening. Orienteerutakse maksimaalsele võimalikule tulemusele ja antakse noortele iseseisvaks treeningtööks vajalikke teadmisi. 

1.5. Tennisekooli harrastusrühmadesse kuuluvad lapsed ja noored, kes armastavad tennist, kuid ei püüdle tippsporti. 

1.6. Treeningrühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslikku täituvust ning treeningkoormusi. 

 

2. TENNISEKOOLI VASTUVÕTMINE, VÄLJA ARVAMINE JA ÕPPEMAKSU TASUMINE

2.1. Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt Tennisekooli toimub lapsevanema või hooldaja kirjaliku Tennisekooli astumise avalduse/õppelepingu täitmise/sõlmimise alusel.

2.2. Õpilane arvatakse Tennisekoolist välja lapsevanema või hooldaja kirjaliku avalduse alusel ühekuulise etteteatamise tähtajaga.

2.3. Õppemaks arvestatakse perioodiks 1. september kuni 23. juuni ning selle tasumine toimub kümnes võrdses osas (riiklikud pühad ja koolivaheajad on sisse arvestatud). 

2.4. Õppemaks jooksva kuu eest peab olema laekunud iga kuu 10. kuupäevaks. Tennisekool esitab kuu alguses makseteatise. 

2.5. Õppemaks ei ole tagastatav, kui õpilane on haigestunud või ei ole muul põhjusel osalenud treeningutel, välja arvatud juhtudel, kui õpilane on puudunud haiguse tõttu üle kolme nädala ja sellest on kooli administraatorit esimesel võimalusel kirjalikult teavitatud. Sellisel juhul vabastatakse õpilane lapsevanema või hooldaja kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt poolest treeningmaksust ja teine pool, n-ö kohamaks, kuulub tasumisele. Tagasiarvestus tehakse järgmisesse kuusse.  

2.6. Lühemaajaliste puudumiste korral on võimalik puudutud treeninguid kokkuleppel treeneriga teistes treeningrühmades ühe kuu jooksul järele teha. 

 

3. TENNISEKOOLI ÕPILASE KOHUSTUSED

3.1. Tennisekooli õpilane:

3.1.1. hoiab puhtust ja korda treening- ja võistluspaikades;

3.1.2. suhtub heaperemehelikult tema kasutusse antud spordivarustusse, inventari ja rajatistesse. Vara tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab tekitatud kahju;

3.1.3. peab kinni talle ettenähtud treeningaegadest, saabub treeningutele ja võistlustele õigeaegselt;

3.1.4. kannab treeningutel ja võistlustel tennisemänguks ettenähtud jalanõusid ja korrektset sportlikku riietust;

3.1.5. suhtub treeningukaaslastesse ja treeneritesse sõbralikult ja lugupidavalt;

3.1.6. ei kasuta ebatsensuurset sõnavara, ei loobi reketit ega käitu muul moel vääritult;

3.1.7. peab meeles, et esindab võistlustel peale iseenda ka Tennisekooli ning tema käitumisest sõltub Tennisekooli maine;

3.1.8. kannab võistlustel või mõnel muul moel Tennisekooli esindades klubiembleemiga esemeid nagu klubisärk, müts, jne. Vastavaid tooteid saab tellida ja osta Tennisekooli kontoris. 

3.1.9. jälgib regulaarselt Tennisekooli kodulehte www.altatennis.ee ja on kursis selles sisalduva informatsiooniga. 

 

4. LAPSEVANEMA KOHUSTUSED

4.1. Lapsevanem:

4.1.1. tagab lapsele elementaarse nõuetekohase treeningvarustuse, milleks on tennisereket, tennisejalanõud ja korrektne sportlik riietus. Tennisereketi soetamisel on soovitatav konsulteerida treeneriga;

4.1.2. jälgib regulaarselt Tennisekooli kodulehte www.altatennis.ee ja tutvub selles sisalduva informatsiooniga;

4.1.3. teavitab klubi esindajat kirjalikult e-maili teel erakorralistest juhtumitest, konfliktidest, õpilase haigestumisest, kui sellest tingituna ei ole treeningutel osalemine pikka aega võimalik;

4.1.4. ei sekku treeningutesse ning austab treeneri oskusi;

4.1.5. esindades oma last ja Tennisekooli tennisevõistlustel, ei sekku mängu, vaid pöördub vaidluste lahendamiseks peakohtuniku poole.